نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/02/18

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 275,187 90.77 989,168 98.39 974,243 98.32 944,707 96
اوراق مشارکت 6,101 2.01 1,047 0.1 3,074 0.31 0 0
سپرده بانکی 10,755 3.55 3,933 0.39 2,955 0.3 28,670 2.91
وجه نقد 1,697 0.56 70 0.01 30 0 30 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 9,424 3.11 11,110 1.11 10,631 1.07 10,622 1.08
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 152,851 50.42 485,682 48.31 480,909 48.53 465,496 47.31