نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 سبدگردان پاداش سرمایه 1,000 %50.00
2 کارگزاری بورس بهگزین 1,000 %50.00