نصب همراه صندوق fundMobileApp

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش می‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادی سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینه بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوری و تحلیل اطلاعات و گزینش سبد بهینه اوراق بهادار بین همه سرمایه‌گذاران تقسیم می‌شود و سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانیاً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلیه حقوق اجرایی مربوط به صندوق از قبیل دریافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام می‌دهد و در نتیجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
1- سرمایه گذاری در سهام وحق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران و "واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند حداقل ٧٠% از کل داراییهای صندوق
2- سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر
   2-1 پذیرفته شده در بورس تهران حداکثر ١٠% از کل دارایی های صندوق
   2-2 پذیرفته شده در بازار اول یا دوم فرابورس ایران حداکثر٥%از کل دارایی های صندوق
3- سهام،حق تقدم سهام و "واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" طبقه بندی شده در یک صنعت حداکثر ٣٠% از کل دارایی های صندوق
4- سهام و حق تقدم پذیرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ایران حداکثر ٢٠% از کل دارایی های صندوق
5- سهام،حق تقدم سهام و "واحرهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار" منتشره از طرف یک ناشر" واحدهای سرمایه گذاری حداکثر ٥% از کل سهام،حق تقدم سهام و "منتشره ناشر صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار"
6- واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق
7- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی حداکثر ٥% از کل دارایی های صندوق