نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/02/18
کل خالص ارزش دارائی ها 896,814,551,358 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 10,348,178 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 10,348,178 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 10,423,560 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 86,664

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/08/26

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

مدیر ثبت:

سبدگردان پاداش سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

پوريا تسليميان، قاسم عاشوري، مهديس تقوي

حسابرس:

حسابرسي شاخص انديشان

enamad