بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/06/31
کل خالص ارزش دارائی ها 63,700,689,383 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,026,555 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,026,555 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,045,428 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 31,433

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/08/26

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها