بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/03/26
کل خالص ارزش دارائی ها 110,075,848,966 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 2,577,164 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 2,577,164 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 2,605,953 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 42,712

صندوق سرمایه‌گذاری پاداش سرمایه پارس

تاریخ آغاز فعالیت:

1395/08/26

مدیر صندوق:

سبدگردان پاداش سرمايه

متولی صندوق:

آزمون پرداز ايران مشهود

مدیر ثبت:

سبدگردان پاداش سرمايه

مدیران سرمایه گذاری:

احسان احمدي

حسابرس:

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده كاران

نمودار‌ها